harlan logo

Team #7966

OT 2020

Ayesha Rahim & Sky Ueki

Novi HS
  1. Preliminary Round (29/29/2021)