harlan logo

Team #7966

OT 2020

Ayesha Rahim & Sky Ueki

Novi HS (MI)
Coach: Abdul Rahim