harlan logo

Team #1319

OT 2013

Stephanie Barrueta & Vasavi Veerapaneni

Coach: Christina Murray